| За нас | Галерия | Записване | Предстоящо | Кариера | Контакти

Езикови сертификати

В ЕЦ "ГАЛАКСИ" се извършва подготовка за полагане на изпитите за престижните сертификати на университета “Кеймбридж” - FCE (First Certificate in English), САЕ (Certificate in Advanced English), СРЕ (Certificate of Proficiency in English). Сертификатите са без давност и гарантират вашите познания по английски език пред университети, колежи, работодатели и други институции във Великобритания, но така също и по цял свят. Курсовете подготвят обучаваните за успешното полагане на изпитите, а така също развиват и надграждат в много голяма степен основните им езикови умения.
Примерните изпити по време на курса се провеждат по автентични материали от минали изпити. Обучението се извършва от преподаватели, притежаващи най-престижния от трите сертификата - СРЕ (Certificate of Proficiency in English).
 
FCE (First Certificate in English) – Курсистът разбира продължителна реч и лекции и проследява дори сложни аргументи на сравнително познати теми. Разбира филми и телевизионни програми, отразяващи актуални събития. Чете статии и доклади свързани със съвременни проблеми, разбира съвременна литературна проза. Курсистът общува с лекота и непринуденост, активно участва в дискусии, на познати теми, като пояснява и защитава позицията си. При писане може задълбочено да обосновава мнението си в ясни и добре структурирани текстове и да подбира подходящ стил за евентуалния читател.
 
САЕ (Certificate in Advanced English) – Курсистът разбира продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана. Разбира филми и телевизионни програми без особени проблеми. Разбира дълги и сложни фактологични литературни текстове, специализирани статии и технически инструкции, като оценява различията в стиловете. Изразява се гладко и непринудено. Използва езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. При писане, задълбочено обосновава мнението си в ясни и добре структурирани текстове. Подбира подходящ стил за евентуалния читател.
 
СРЕ (Certificate of Proficiency in English) – Курсистът няма затруднения с разбирането на всякакъв вид разговорна реч, на живо или на запис с естествено темпо. С лекота чете повечето писмени форми, включително и абстрактни и сложни в структурно или езиково отношение текстове, като наръчници, специализирани статии. Без усилие участва в разговор или дискусия на различни теми и е запознат с идиоматични и разговорни изрази. Изразява се гладко и предава и най-леките смислово оттенъци. При писане създава ясен и добре структуриран текст, съставя сложно писмо, доклад или статия. Съставя резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.
 
TOEFL – Test of English as a Foreign Language
TOEFL е международен тест по английски език, резултатите, от който са условие за прием в над 4 400 колежи и университети в цял свят. В допълнение към това много правителствени агенции и стипендиантски програми използват TOEFL за оценяване на умението да се борави с английски език.
Изпитът се предлага в два варианта: Интернет базиран (iBT – internet based) и писмен (PBT – paper based). В България Интернет вариантът се провежда целогодишно в София, а писменият се провежда четири пъти в годината през август, октомври, януари и март във Варна.
Резултатите от TOEFL са с давност две години.
 
Структура на теста - състои се от четири  секции:
А. слушане с разбиране ;
В. граматически конструкции ;
С. четене с разбиране ;
D. есе ;
 
Оценяване:
А. компютърен вариант – максимален брой точки - 300 ;   
  за успешно издържан изпит се приема резултат от 213 точки ;
В. писмен вариант–максимален брой точки - 677 ;
  за успешно издържан изпит се приема резултат над 550 точки ;
 
Цели  и методи на обучението:
1. преговор  на  лексика и идиоми ;
2. преговор на граматиката; усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции ;
3. анализ и коментар на допусканите  грешки ;
4. запознаване с формата на есето – структура и  съдържание;   създаване на умения за писане на есе ;
5. съобразяване с фактора време;
 
За повече информация можете да посетите website: http://www.toefl.org